Dataset: FORSVARETS HELSEREGISTER

Abstract

Forsvarets helseregister (FHR) er ett av Norges sentrale helseregistre. Forløperen til registeret ble opprettet med konsesjon fra Datatilsynet i 2001, og registeret ble regulert med egen forskrift i 2005. Forsvarsdepartementet er databehandlingsansvarlig for registeret, og Forsvarets sanitet (FSAN) er databehandler.

Formålet med registeret er i henhold til forskriften å:


Føre tilsyn med helsen og helseutviklingen til personell i Forsvaret
Fremme og gi grunnlag for forskning og statistikk som kan lede til kunnskap om helsen til forsvarets personell
Bidra til forbedring og utvikling av den militære helsetjenesten
Bidra til at yrkesrelaterte skader og plager avdekkes

FHR kan inneholde personopplysninger, administrative opplysninger, helseopplysninger og opplysninger om arbeidsplassen i den utstrekning det er nødvendig for å nå formålet med registeret. FHR kan også inneholde samtykkebaserte opplysninger fra spørreundersøkelser. Data i registeret kan i varierende grad være gradert etter sikkerhetsloven.Opplysningene i registeret kan sammenstilles med opplysninger fra andre sentrale helseregistre.

De viktigste data i FHR er helsopplysninger som samles inn på sesjon før militærtjeneste. Fram til 2010 var alle norske menn pålagt å møte til sesjonsundersøkelse. Fra 2010 ble sesjonsordningen endret slik at en andel av de vernepliktige kalles inn til sesjonsundersøkelse avhengig av Forsvarets behov for personell. I 2010 ble kvinner inkludert i den samme sesjonsordningen som menn. Verneplikt har vært frivillig for kvinner frem til 2015 hvor alminnelig verneplikt ble innført for kvinner født etter 1997.


Hjemmeside
Lovdata: Forskrift om Forsvarets Helseregister

Variable Groups

Full Title

FORSVARETS HELSEREGISTER

Identification Number

FHR

Date of Production

2019-07-23

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.