Dataset: MEDISINSK FØDSELSREGISTER

Abstract

Medisinsk Fødselsregister - Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge.
Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblem i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomsten av medfødte misdannelser.

Formålet med Medisinsk fødselsregister er å oppdage nye økninger av medfødte misdannelser så tidlig som mulig samt forske på helseproblem i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Alle fødeinstitusjoner i Norge skal melde fødsler til MFR. Meldeskjemaet inneholder identitet på barnet og foreldre, opplysninger om mors helse før og under svangerskapet samt eventuelle komplikasjoner under svangerskapet eller fødselen. Slike opplysninger kan være om mor har brukt legemiddel under svangerskapet, hvilke inngrep/tiltak som eventuelt er gjort under fødsel, hvilke komplikasjoner som eventuelt oppstod under fødsel, hvilke komplikasjoner mor eventuelt fikk etter fødsel, om barnet er levendefødt, hvilke diagnoser barnet eventuelt har, eller tegn til medfødte misdannelser.


Alle svangerskap som blir avsluttet etter 12. svangerskapsuke, inkludert svangerskapsavbrudd etter 12. uke er meldepliktige til MFR.


Hjemmeside
Lovdata: Fødselsregisterforskriften
Statistikkbanken

Kodestrenger


Kodestrenger inneholder koder som beskriver forhold omkring svangerskap og fødsel. Under vises den strukturelle oppbygningen av en kodestreng.
Eksempelet er hentet fra kodestrengen BARNETS_HELSE:
FI_7721_nd_DM;
I dette eksempelet har fødeavdelingen (FI) rapportert den neonatale diagnosen (nd) Cephalhematom som er kodet med ICD-8-MFR-koden (DM) 7721.
En kodestreng inneholder en eller flere kodeblokker som er skilt med semikolon. Hver kodeblokk inneholder 4 elementer som er skilt med underscore «_»:
1. element viser hvilken skjematype koden er rapportert på, f.eks. føde- eller barneavdelingsskjema
2. element viser koden, f.eks. en diagnose- eller medikamentkode
3. element viser kodegruppe som brukes til å plassere en kode i en gitt kontekst, f.eks. mors helse under svangerskapet eller barnets helse
4. element viser kodeverket koden tilhører, f.eks. ICD-10 eller ATC


Kodeblokkelementenes innhold er forklart i tabellene nedenfor.

Bruk av kodestrenger


Eksempler på bruk av kodestrenger finnes på våre nettsider. Her finnes også syntakser for SPSS og SAS som kan benyttes til å splitte opp kodestrenger til enkeltfelter.

Skjematype


Skjematype viser hvilken instanskategori som har rapportert koden.
SkjematypeBeskrivelse
FIFødeinstitusjon
BABarneavdeling
ANemdbehandlet abort
ORObduksjonsrapport
EKEpikrise
PPPrøveresultat av placenta
CTCT av dødfødt
ANAnnet

Kodegrupper


Kodegrupper brukes til å plassere en kode i en gitt kontekst, f.eks mors_helse_under, barnets_helse osv. Dette er blant annet viktig i definisjoner av utledede variable og kodestrenger i MFR-data.

Variable Groups

Full Title

MEDISINSK FØDSELSREGISTER

Identification Number

MFRT

Date of Production

2019-03-05

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.