Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: KPR - HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (IPLOS)

Abstract

KPR - Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) -
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder opplysninger om innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester.
Hjemmeside

KPR har data fra IPLOS-meldinger fra kommunene fra 2017 og fremover. For 2007-2017 finnes data fra IPLOS-melding i det pseudonyme IPLOS-registeret.


IPLOS-melding har data om brukere av følgende kommunale helse- og omsorgstjenester:


Praktisk bistand - daglige gjøremål
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse
Dagaktivitetstilbud
Matombringing
Helsetjenester i hjemmet
Avlastning utenfor institusjon
Støttekontakt
Omsorgsstønad
Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål
Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
Tidsbegrenset opphold - annet
Avlastning i institusjon
Dagopphold i institusjon
Nattopphold i institusjon
Langtidsopphold i institusjon
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold
Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
Planlagte tiltak
Helsehjelp med tvang
Trygghetsalarm
Lokaliseringsteknologi (GPS)
Elektronisk medisineringsstøtte
Digitalt tilsyn


I tillegg til hvilke tjenester som er gitt og informasjon om tjenestene er det data om ulike kartlegginger av brukerne, som diagnose og funksjonsnivå.

Full Title

KPR - HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (IPLOS)

Identification Number

IPLOS

Date of Production

2020-01-22