Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: NPR - SKADEDATA

Abstract

Skadedata - Informasjon om ulykker og skader behandlet ved akuttmottak ved somatiske sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter. Informasjonen som rapporteres tilsvarer felles minimum datasett (FMDS) i WHO/CDC-guidelines. Det skal rapporteres FMDS for alle skadetilfeller som behandles i sykehus og ved de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.
Se registreringsveiledere for mer informasjon.


NORSK PASIENTREGISTER
NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmeside

Full Title

NPR - SKADEDATA

Identification Number

SKADEDATA

Date of Production

2020-01-22