Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

HRR metadatabase for Nasjonale Helseregistre

Velkommen til denne metadatabasen, som er et verktøy for forskere, saksbehandlere og andre som ønsker informasjon om de viktigste sentrale helseregistrene i Norge. Innholdsbeskrivelsen oppdateres fortløpende på bakgrunn av ny informasjon fra helseregistrene.

Metadatabasen er fortsatt under utvikling og derfor er det foreløpig kun et begrenset utvalg helseregistre som presenteres her, men flere vil komme til etter hvert.

Metadatabasen er utviklet av infrastrukturprosjektet «Helseregistre for forskning», som er finansiert av Norges Forskningsråd. Universitetet i Bergen er ansvarlig for prosjektet, som utføres i tett samarbeid med Universitetet i Tromsø, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Felles epostadresse for kommentarer til disse sidene, og andre henvendelser til Helseregistre for forskning: hrr@uib.no


Metabasen gir oversikt over innholdet i sentrale helseregistre og gjør det enkelt å lage en variabelliste som kan skrives ut og legges ved søknader om etisk godkjenning og datatilgang, men forskere som ønsker tilgang til forskningsdata fra helseregistrene er selv ansvarlige for å få de nødvendige etiske godkjenninger og få innvilget datatilgang fra registerforvalterne.

Etiske retningslinjer og prosedyrer for etisk godkjenning står beskrevet her:
https://helseforskning.etikkom.no/reglerogrutiner

I tillegg må det sendes søknad om datatilgang til registerforvalterne.

Forskere som ønsker tilgang til data fra Dødsårsaksregisteret, Abortregisteret, Medisinsk Fødselsregister, Reseptregisteret, Nasjonalt Vaksinasjonsregister eller Hjerte-karregisteret må sende en søknad om datatilgang til Folkehelseinstituttet, se detaljer her:
https://www.fhi.no/nettpub/data-fra-helseregistre-store-helseundersokelser-og-biobanker/

Vil man ha tilgang til data fra Norsk Pasientregister må man sende søknad om tilgang til Helsedirektoratet:
https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/sok-om-data-fra-npr

Vil man ha tilgang til data fra Kommunalt pasient- og brukerregister må man sende søknad om tilgang til Helsedirektoratet:
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/sok-om-data-fra-kpr

Forskere som ønsker tilgang til data fra Kreftregisteret må sende en søknad til Kreftregisterets datautleveringsenhet:
https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Datautlevering/

Forskere som ønsker tilgang til data fra andre helseregistre finner mer informasjon her:
https://www.fhi.no/nettpub/data-fra-helseregistre-store-helseundersokelser-og-biobanker/
https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret


Denne siden har hatt 14839 besøkende i perioden 14.januar 2018 - 15.januar 2021