Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: NPR - VENTELISTE

Abstract

Venteliste - NPR sitt datagrunnlag for venteliste baserer seg på data om henvisninger, dvs. tidsperioden fra en ekstern henvisning mottas i spesialisthelsetjenesten til ventetiden avsluttes, enten ved at pasienten starter på den helsehjelp vedkommende er vurdert å ha behov for, eller at ventetiden avsluttes av andre årsaker. Datagrunnlaget inneholder informasjon om pasienten, om henvisningen og hvilke vurderinger som gjøres av spesialisthelsetjenesten med hensyn på hvilken helsehjelp pasienten skal motta og til hvilken tid. Informasjon om pasientrettigheter, som tid til vurdering og fristfastsettelse for helsehjelp, er sentralt.
NPR har ventelistedata for somatiske sykehus, psykisk helsevern (PHV og PHBU) og spesialisert rusbehandling (TSB). Ventelistedata baserer seg på to ulike rapporteringsformat, Ventsys og NPR-melding. Ventsys er det gamle formatet og ble brukt fram til 2011. I perioden 2008 – 2011 pågikk en godkjenningsprosess av rapporteringsenhetene for overgang til rapportering av henvisningsinformasjon fra NPR-melding. Antall godkjente helseforetak/ institusjoner økte gjennom hele denne perioden til overgangen var fullført i 2011. Ventsys inneholdt ikke informasjon om frist for nødvendig helsehjelp, utfall av vurdering av henvisning, datoer for utsettelser, informasjon om Fritt behandlingsvalg eller debitor.

Se rundskriv om ventelisterapportering til NPR: (Rundskriv IS-2331)


NPR publiserer månedlig og tertialvis ventelistestatistikk.
Se NPR sine statistikksider om ventetider og pasientrettigheter:

Kvaliteten i rapporteringen av ventelistedata til NPR har vært gjennomgått i to rapporter:


Kvalitet i ventelistedata kartlegging av utfordringer og identifisering av tiltak for å bedre datakvalitet i norsk pasientregister
Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten


NORSK PASIENTREGISTER
NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmeside

Full Title

NPR - VENTELISTE

Identification Number

VENTELISTE

Date of Production

2020-01-22