Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: HJERTE- OG KARREGISTERET

Abstract

Hjerte- og karregisteret - Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser er et lovbestemt helseregister over hjerte- og karlidelser.
Det omfatter alle pasienter som har en hjerte- og karrelatert diagnosekode med opphold i spesialisthelsetjenesten i Norge (polikliniske konsultasjoner, dagopphold og døgnopphold) siden 2012.
Dataene kommer fra Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og Det sentrale folkeregister (DSF).
Nasjonalt folkehelseinstitutt har databehandlingsansvaret for registeret. Folkehelseinstituttet har også inngått databehandleravtaler med helseforetakene for driften av ulike nasjonale medisinske kvalitetsregister innenfor hjerte- og karsykdommer.

Hjemmeside

Lovdata: Hjerte- og karregisterforskriften

Statistikkbanken

Full Title

HJERTE- OG KARREGISTERET

Identification Number

HKR

Date of Production

2017-11-01