Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: MEDISINSK FØDSELSREGISTER

Abstract

Medisinsk Fødsesregister - Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge.
Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblem i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomsten av medfødte misdannelser.

Formålet med Medisinsk fødselsregister er å oppdage nye økninger av medfødte misdannelser så tidlig som mulig samt forske på helseproblem i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Alle fødeinstitusjoner i Norge skal melde fødsler til MFR. Meldeskjemaet inneholder identitet på barnet og foreldre, opplysninger om mors helse før og under svangerskapet samt eventuelle komplikasjoner under svangerskapet eller fødselen. Slike opplysninger kan være om mor har brukt legemiddel under svangerskapet, hvilke inngrep/tiltak som eventuelt er gjort under fødsel, hvilke komplikasjoner som eventuelt oppstod under fødsel, hvilke komplikasjoner mor eventuelt fikk etter fødsel, om barnet er levendefødt, hvilke diagnoser barnet eventuelt har, eller tegn til medfødte misdannelser.


Alle svangerskap som blir avsluttet etter 12. svangerskapsuke, inkludert svangerskapsavbrudd etter 12. uke er meldepliktige til MFR.


Hjemmeside
Lovdata: Fødselsregisterforskriften
Statistikkbanken

Kodestrenger


Kodestrenger inneholder koder som beskriver forhold omkring svangerskap og fødsel. Under vises den strukturelle oppbygningen av en kodestreng.
Eksempelet er hentet fra kodestrengen BARNETS_HELSE:
FI_7721_nd_DM;
I dette eksempelet har fødeavdelingen (FI) rapportert den neonatale diagnosen (nd) Cephalhematom som er kodet med ICD-8-MFR-koden (DM) 7721.
En kodestreng inneholder en eller flere kodeblokker som er skilt med semikolon. Hver kodeblokk inneholder 4 elementer som er skilt med underscore «_»:
1. element viser hvilken skjematype koden er rapportert på, f.eks. føde- eller barneavdelingsskjema
2. element viser koden, f.eks. en diagnose- eller medikamentkode
3. element viser kodegruppe som brukes til å plassere en kode i en gitt kontekst, f.eks. mors helse under svangerskapet eller barnets helse
4. element viser kodeverket koden tilhører, f.eks. ICD-10 eller ATC


Kodeblokkelementenes innhold er forklart i tabellene nedenfor.

Bruk av kodestrenger


Eksempler på bruk av kodestrenger finnes på våre nettsider. Her finnes også syntakser for SPSS og SAS som kan benyttes til å splitte opp kodestrenger til enkeltfelter.

Skjematype


Skjematype viser hvilken instanskategori som har rapportert koden.
SkjematypeBeskrivelse
FIFødeinstitusjon
BABarneavdeling
ANemdbehandlet abort
ORObduksjonsrapport
EKEpikrise
PPPrøveresultat av placenta
CTCT av dødfødt
ANAnnet

Kodegrupper


Kodegrupper brukes til å plassere en kode i en gitt kontekst, f.eks mors_helse_under, barnets_helse osv. Dette er blant annet viktig i definisjoner av utledede variable og kodestrenger i MFR-data.
Oversikt over hvilke kodegrupper som finnes i kodestrenger:
KodeBeskrivelseKodestreng
igInngrepINTERVENSJON
iiIndikasjon for intervensjonINTERVENSJON
ioIndikasjon for overflyttingBARNETS_HELSE
pfPatologiske funnPRENAT_PAT_KODE
mfMors helse før svangerskapetMORS_HELSE_FOER
muMors helse under svangerskapetMORS_HELSE_UNDER
ddDødsårsak for dødfødteBARNETS_HELSE
idInduksjon av fødselINTERVENSJON
keKomplikasjoner etter fødselKOMPLIKASJONER_ETTER
kpKomplikasjonerKOMPLIKASJONER
lpLegemidler under fødselLEGEMIDLER_UNDER
luLegemidler i svangerskapetLEGEMIDLER_UNDER
ndNeonatale diagnoserBARNETS_HELSE
pdPrenatal diagnostikkPRENAT_DIAG_TYPE
ifIntrauterine inngrepKOMPLIKASJONER
slSlektskap mellom ForeldreSLEKTSKAPSKODER
ovOvervåkningar
ArtBARNETS_HELSE as
AsfyksiBARNETS_HELSE

Kodeverk


Kodene som meldes på fødeskjema klassifiseres ved hjelp av forskjellige typer kodeverk. Tabellen under viser hvilke kodeverk det henvises til i kodestrengene.
KodeverkKortnavnBeskrivelse
D8ICD-8Standard for gruppering av sykdommer, skader og dødsårsaker i offentlig norsk statistikk
DICD-10Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
FATCAnatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
MNCMPNorsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer
KNCSP-NNorsk utgave av The NOMESCO Classification of Surgical Procedures
DMICD-8-MFRMedisinsk fødselsregisters modifikasjoner av og tillegg til ICD-8
IMInterne MFR-koderMFR sine interne koder når offisielle koder mangler
IKKrysskoderPredefinerte variabler fra lister i elektronisk fødejournal og kryssboks-valg fra papirmelding

Full Title

MEDISINSK FØDSELSREGISTER

Identification Number

MFR

Date of Production

2018-01-19