Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Dataset: NPR - SITUASJON VED BEHANDLINGSSTART

Abstract

Russituasjon - Når en pasient er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmiddelmisbruk (TSB) og påbegynner behandlingen skal det registreres opplysninger om pasientens situasjon ved behandlingsstart.
Situasjon ved behandlingsstart skal registreres også når behandlingen gis ved en enhet organisatorisk underlagt psykisk helsevern. Datasettet gir informasjon om pasientens rushistorikk og rusmiddelbruk, samt informasjon om psykisk helse, boligforhold og omsorgssituasjon. Se skjema situasjon ved behandlingsstart.


Norsk pasientregister (NPR) sitt datagrunnlag innen TSB inkluderer alle sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.
De private rusinstitusjonene utgjør et betydelig bidrag til helsehjelpen i denne sektoren. Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.
TSB ble egen sektor i spesialisthelsetjenesten i 2007, og rapporteringen fra sektoren kom i gang fra 2009. Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på.
Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og skillet mellom disse sektorene kan være vanskelig å finne. I inndelingen i data fra NPR er det valgt å følge et organisatorisk skille likt det som gjøres i SSB og i SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.


Registreringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


NORSK PASIENTREGISTER
NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
Hjemmeside

Full Title

NPR - SITUASJON VED BEHANDLINGSSTART

Identification Number

RSIT

Date of Production

2020-01-22